Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 138

Вправа 10 Позначили однорідні члени речення

Одного літнього дня Ярик із друзями й бать­ками поїхав до лісового озера. Воно було гарнюще, але засмічене. Діти швиденько поприбирали і почали розважатися. Зненацька неподалік вони почули жахливий рик і стогін. Друзі пішли туди і побачили страшне страховисько — величезне, обві­шане пляшками й обгортками.

Перевірка орфограм: літнього (буквосполучення ьо, бо лі-тньо-го), озе́ра (ненаголошений голосний звук [е], бо озе́ра), швиде́нько (ненаголошений звук [и], бо шви́дко), величе́зне (бо ве́лич).

Визначаємо однорідні члени речення: Ярик (з ким?) з друзями, батьками; було (яке?) гарнюще, засмічене; діти (що зробили?) порибирали, почали розважатися; почули (що?) рик, стогін; друзі (що зробили?) пішли, побачили; обвішане (чим?) пляшками, обгортками.

 

Вправа 1  Побудували схему речення з однорідними членами

Там панує рос­линний і тваринний світ.

••• = О і О —.

(Що?) світ (що робить?) панує.

Основа речення: панує світ.

Однорідні другорядні члени речення: рослинний, тваринний.

 

Вправа 2

Цікаво було дізнатися, що бобер є символом Канади, там живе більш як п'ятнадцять мільйонів.

Бо-брів тут жи-ве більш як п'я-тнад-цять міль-йо-нів. Це ве-ли-кі во-дні гри-зу-ни з во-до-не-про-ни-кним ху-тром. Бо-бри справ-жні ар-хі-те-кто-ри. Жи-тло сво-є о-бла-што-ву-ють бі-ля са-мо-ї во-ди. Ви-хід із но-ри не-од-мі-нно хо-ва-ють під во-до-ю.

 

Вправа 3 Позначили граматичну основу (підмет і присудок)

Тваринним символом Канади вважа­ється бобер.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) бобер (що робить?) вважається; вважається (чим?) символом; символом (чого?) Канади; символом (яким?) тваринним.

Основа речення: вважається бобер.

Словосполучення: вважається символом, символом Канади, символом тваринним.

 

Вправа 4  

Розповідне речення

Питальне речення

Бобрів тут живе більш як п'ятнадцять мільйонів.

Скільки мільйонів бобрів живе в Канаді?

Сторінка 139

Вправа 5

Заголовок: «Незвичайні килимки».

Бі-ля мі-сте-чка Чер-чилл во-дя-ться бі-лі вед-ме-ді. Не-рід-ко во-ни смі-ли-во за-хо-дять у мі-сто. Ме-шкан-ці мі-ста став-ля-ться до цих тва-рин з лю-бов'-ю, а-ле з о-сто-ро-го-ю. На по-ро-зі ба-га-тьох бу-дин-ків ле-жать не-зви-чай-ні ки-лим-ки. Це шма-ток фа-не-ри, ку-ди вби-ті цвя-хи. Фа-не-ру кла-дуть так, щоб цвя-хи бу-ли до-го-ри ві-стрям. Це ві-для-ку-є тва-рин.

� Позначили граматичну основу

Біля містечка Черчилл водяться білі ведмеді.

(Хто?) ведмеді (що роблять?) водяться.

Основа речення: водяться ведмеді.

Нерідко вони сміливо заходять у місто.

(Хто?) вони (що роблять?) заходять.

Основа речення: вони заходять.

Мешканці міста ставляться до цих тварин з любов'ю, але з осторогою.

(Хто?) мешканці (що роблять?) ставляться.

Основа речення: мешканці ставляться.

� Визначили речення, яке з них відповідає схемі речення   ••• — ••• = ••• .

Читаємо схему: розповідне речення з п’яти членів речення: другорядний член, підмет, другорядний член, присудок, другорядний член речення.

Нерідко вони сміливо заходять у місто.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) вони (що роблять?) заходять; заходять (як?) сміливо; заходять (коли?) нерідко; заходять (куди?) у місто.

 

Вправа 6 Речення з однорідними членами

До хо-ло-дно-го клі-ма-ту Ка-на-ди до-бре при-сто-су-ва-ли-ся вів-це-би-ки. Це при-сад-ку-ва-ті, во-ло-ха-ті тва-ри-ни зав-біль-шки з по-ні. Гур-том вів-це-би-ки му-жньо о-бо-ро-ня-ю-ться від во-ро-гів. Во-ни не ті-ка-ють, а ста-ють у ко-ло ро-га-ми до на-па-дни-ків. Хи-жа-кам не пе-ре-мог-ти та-ко-ї фор-те-ці.

Це присад­куваті, волохаті тварини завбільшки з поні.

Перелічуючи однорідні члени речення ставимо кому.

Тварини (які?) присадкуваті, волохаті. Однорідні другорядні члени речення перелічуються.

Вони не тікають, а стають у коло рогами до нападників.

Перед протиставним сполучником а завжди ставимо кому.

(Хто?) вони (що роблять?) не тікають, стають. Однорідні присудки протиставляються.

Вправа 7

Написали про бобра…

Написали про вівцебика…

 

Вправа 8

У Канаді є знаменитий Ніагарський водоспад. Він розташований на річці Ніагара. Його висота порівняно невелика, зате ширина аж 790 метрів. Кожну секунду з висоти 57 метрів спадає 3160 тонн води.

Під час сильних морозів водоспад інколи замерзає. Таке за період спостереження траплялося тричі: у 1848, 1912 і 2014 ро­ках.

Перевірка орфограм: водоспад (сумнівний дзвінкий звук, бо водоспадом), розташований (префікс роз-), висота́, висоти́ (ненаголошений звук [е], бо ви́соко), невели́ка (бо ве́лич), ширина́ (бо ши́роко), секу́нду (за словником), замерза́є (бо змерз).

� Під час сильних морозів водоспад інколи замерзає.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) водоспад (що робить?) замерзає; замерзає (коли?) під час морозів; морозів (яких?) сильних; замерзає (коли?) іноді.

Основа речення: водоспад замерзає.

Словосполучення: замерзає під час морозів, сильних морозів, іноді замерзає.

 

Сторінка 140

Вправа 1, 2 Будова тексту

Зачин

У цього свята давня й цікава історія. Пов'язана вона з долею американки Анни Джервіс, яка рано втратила матір.

Основна частина

На її клопотання 1914 року в США встановили свято День матері. Невдовзі його узаконило чимало країн.

Кінцівка

Тепер це свято урочисто відзначають кожної другої неділі травня.

Вправа 3

     У цього свята давня й цікава історія. Пов'язана вона з долею американки Анни Джервіс, яка рано втратила матір.

     На її клопотання 1914 року в США встановили свято День матері. Невдовзі його узаконило чимало країн.

    Тепер це свято урочисто відзначають кожної другої неділі травня.

 

Вправа 4

Написали, чи святкують День матері у родині та як ставишся до цього свята…

 

Вправа 5

Інформація про країну США…

 

Вправа 6 Підкреслили власні назви

Зачин

На материку Північна Америка розташована країна Сполучені Штати Америки. Таку назву вона дістала тому, що об'єднує п'ятдесят штатів.

Основна частина

Столицею країни є місто Вашинг­тон. Воно назване на честь першого президента — Джорджа Вашинг­тона. Тут розміщена резиденція президента СШАБілий дім.

Кінцівка

Сполучені Штати Америки — одна з наймогутніших і найрозвинутіших країн у світі.

Пояснення орфограм: столицею (орудний відмінок іменника), президе́нта (за словником).

Пояснення великої букви: Вашингтон (назва міста), Джорджа Вашингтона (ім’я та прізвище), США (назва країни), Білий дім (власна назва резиденції).

 

Сторінка 141

Вправа 7  

Поділили на склади: О-лі-ві-я, Майкл.

Поділили на склади для переносу: Олі-вія, Майкл.

 

Вправа 8

Англійською

Українською

Хай!

Пліз.

Гуд бай.

Сенкю.

Привіт!

Будь ласка.

До побачення.

Дякую.

Вправа 9, 10

Розкажи, кому би ти хотів висловити подяку в День подяки…

 

Вправа 11

   Одне з найпопулярніших в Америці свят — День подяки.

   В Україні його почали відзначати з 2017 року. Цей день святкують у третю неділю вересня. Люди проводять його разом із сім'єю і друзями. Програма свята зазвичай насичена розвагами, флешмобами, концертами.

    Мета цього свята — нагадати людям, що вони повинні цінувати те, що мають. І дякувати за це близьким, рідним, природі, Богові.

Пояснення орфограм: неді́лю (ненаголошений звук [е] за словником), ве́ресня (за словником або буквосполучення –ере-), сім’єю (орудний відмінок іменника), близьки́м (бо бли́зько), приро́ді (за словником).

 

Сторінка 142

Вправа 1

Цікаво було дізнатися про індіанців – корінне населення Америки. Таку назву місцевому населенню дав Христофор Колумб, коли відкрив новий материк.

 

Вправа 2

Тема: розповідь про корінне населення Америки.

Головна думка: «Корінне населення Америки — ін­діанці».

Мета: розповісти про те, як виникла назва корінного населення Америки.

 

Вправа 3

Тема (у тексті про щось повідомляється)

Мета (текст для чогось створений)

Корінне населення Америки

Як виникла назва «індіанці»

Вправа 4  Підкреслили прикмет­ники хвилястою лінією

Індіанці.

Корінне населення Америки — ін­діанці. Таку назву їм дав іспанський мореплавець Христофор Колумб.

Це він у пошуках морського шляху до Індії відкрив новий материк. Про­те не знав цього. Тож вважав, що від­крита ним земля є Індією. А місцеве населення — індіанцями.

Індіанців у сучасній Америці залишилося неба­гато.

 

Вправа 5

Тема: розповідь про відкриття Америки.

Мета: розповісти про те, як виникла назва континенту Америки.

Заголовок: «Америка», «Відкриття Америки»

Заголовок: «Чому Америка так називається?», «Походження назви Америки».

Сторінка 143

Вправа 6

Написали, чи справедливо Америку назвали на честь Амеріґо Веспуччі та як би ти назвав цей конти­нент…

 

Вправа 7 Підкреслили іменники та позначили їх відмінок

Тема: розповідь про рослину-велетня.

Мета: розповісти про секвої.  

У Сполучених Штатах (М. в.) Америки (Р. в.) росте найвище дерево (Н. в.) на Землі (М. в.) — секвоя (Н. в.). Висота (Н. в.) його сягає 110 метрів (Р. в.). Живуть секвої (Н. в.) понад 3000 років (Р. в.).

Перевірка орфограми «ненаголошений звук [е],[и]»: Землі́ (бо зе́млі), де́рево (бо дере́в), висота́ (бо ви́соко), живу́ть (бо жи́ти).

Визначаємо відмінок іменника: у Штатах (у чому?, М. в.); Америки (чого?, Р. в.); дерево (що?, підмет, Н. в.); на Землі (на чому?, М. в.); секвойя (що?, підмет, Н. в.); висота (що?, підмет, Н. в.); метрів (чого?, Р. в.); секвойї (що?, підмет, Н. в.), років (чого?, Р. в.).

 

Вправа 8

Заголовок: «Закарпатські секвойї», «Секвойї Закарпаття», «Секвойї в Україні».

В Україні на Закарпатті колись росли гі­гантські секвої. Їх зрізали. А на тому місці висади­ли нові саджанці цих дерев. Зараз це великі секвої, але тільки в дитячому віці. Їхня висота становить близько п’ятдесяти метрів, а діаметр стовбура — до ста тридцяти сантиметрів.

Пояснення орфограм: Україні (назву країни пишемо з великої букви), Закарпатті (назву краю пишемо з великої букви), дере́в (бо де́рево), вели́кі (бо ве́лич), дитя́чому (за словником), висота́ (бо ви́соко), близько (бо близенько), п’ятдесяти (апостроф у числівнику), ста тридцяти (відмінювання числівників).

 

Сторінка 144

Вправа 1, 2, 3

Тема: розповідь про винаходи американців.

Головна думка: розповісти про винайдення пральної машини, комп’ютерної миші, мобільного телефону.

План

Частини тексту

1. Джеймс Кінг створив першу пральну машину.

Найпершу у світі машину для прання білизни створив американський винахідник Джеймс Кінг. Вона була з ручним приводом. Сучасні пральні машини — автоматизовані. Вони здійснюють прання за встановленою програмою.

2. Дуглас Енгельбарт винайшов комп’ютерну мишу.

Відому всім комп'ютерну мишу винайшов амери­канець Дуглас Енгельбарт. Перша миша складалася з дерев'яного кубика на коліщатках з однією кноп­кою. Її довгий провід нагадував хвіст миші. Тому пристрій дістав таку назву.

3. Мартін Купер створив перший мобільний телефон.

Американець Мартін Купер створив перший мо­більний телефон. Він важив понад кілограм. Ні дисплея, ні додаткових функцій не було. Тепер цей апарат важить близько ста грамів і дає змогу телефонувати, слухати музику, фотографувати, знімати відео, спілкуватися по інтернету і багато іншого. Цей пристрій уже став звичним кишенько­вим комп'ютером.

Сторінка 145

Вправа 4

Будова тексту

Текст

План

Зачин

Більш як сто років тому в Америці знайшли зо­лото. Почалася «золота лихоманка». Мало не вся Америка кинулася шукати золото.

1. «Золота лихоманка» в Америці.

Основна частина

У селищі зо­лотошукачів жив хороший кравець. Якось до ньо­го звернувся один із мешканців селища. Він по­просив пошити міцні штани, щоб у кишені можна було насипати побільше золотого піску. На дру­гий день штани були готові. Кишені для міцнос­ті кравець прошив шкірою, а по кутиках набив заклепки.

2. Кравець пошив штани для золотошукача.

Кінцівка

Це були перші джинси.

3. Це були перші джинси.

Вправа 5

План.

1. Що почалося в Америці?

2. Як були пошиті перші штани для золотошукача?

3. Як стали називатися такі штани?

 

Вправа 6

Американці правильно роблять, що дуже цінують те, що людина зробила своїми руками. Навіть якщо виріб не дуже досконалий, він символізує працьовитість, старанність.

 

Вправа 7

Написали, як виготовляли іграшку…

Написали, як виготовляли писанки…

Написали, чим захоплюємося у вільний час…

 

Сторінка 146

Вправа 8

План.

1. Хлопчик Шуша надумав літати.

2. Крила вийшли чудові!

3. Шуша спробував злетіти.

� Підкреслили дієслова двома лініями

Шуша спеціальними ни́тками прикріпив крила, надів окуляри і спробував злетіти. Та йому не вдалося. Натомість добре вдавалися стрибки! І Шуша почав стрибати.

Пояснення орфограм: прикріпив (префікс при-), спробував (префікс с-), злеті́ти (бо злет), не вдалося (не з дієсловом пишемо окремо), стрибки́, стриба́ти (бо встриб).

Визначаємо дієслова: прикріпив (що зробив?), надів (що зробив?), спробував (що зробив?), злетіти (що зробити?), не вдалося (що зробилося?), вдавалися (що робили?), почав (що зробив?), стрибати (що робити?)

 

Вправа 1

1. Міркування про назву квітки соняшника.

2. Опис рослини соняшника.

3. Розповідь про соняшник.

 

Сторінка 147

Вправа 2

Про назву соняшника.

Чому соняшники так називаються?

Напевно, вони запозичили свою на­зву в сонця. Адже ці квіти дуже схожі на нього і кольором, і формою. А ще соняшники завжди повертають свої голівки до сонця. Вони — ніби його діти.

Жовтогаряче сонце.

Велика квітка соняшника нагадує жовтогаряче сонце. Стоять ці рослини на високих міцних стеблах. Їхні листки темно-зелені й цупкі. Великі круглі квіти обрамлені золотими пелюстками. А середина вкрита дрібними жовтими квіточками.

Дивовижна квітка в Європі.

Іспанці привезли соняшник у Європу як дивовижну квітку. У 1510 році соняшник посіяли у Мадридському ботанічному саду серед інших квітів і милувалися ним. Квітка увійшла в моду спочатку в Іспанії, а згодом і в інших країнах Європи.

Вправа 3

Тема: розповідь про Мексику.

 

Вправа 4

Напиши, що ти дізнався про Мексику…

 

Сторінка 148

Вправа 5

Матео звукова схема [— ● | — ●́ | ●]  звуковий розбір слова [м а т е о]

Ізабель  [● | — ● | — ●́ =]   [і з а б е л']

 

Вправа 6

Іспанською

Українською

Ола!

Адьйос.

Привіт!

До побачення.

Вправа 7

Тема: міркування про офіційну мову Мексики.

Зачин (теза)

Офіційна мова в Мексиці — іспанська.

Основна частина (доведення)

Чому саме іспанська? Річ у тому, що після відкриття Америки Христофором Колумбом сюди переселилося багато іспанців. Тут вони одружувалися, засновували міста.

Кінцівка (висновок)

Тому офіційною в Мексиці стала їхня мова.

Вправа 8 Підкреслили орфо­грами

Садівник посадив картоплю. Спочатку вирос­ли кущики, потім на них з'явилися білі квіточки, а згодом — зелені ягідки. Спробував садівник листя і ягоди — вони були несмачні. Тоді він вирішив вирвати рослини з корінням і спалити. Багаття вже догорало. Ненароком садівник наступив на карто­плину, що викотилася з вогню. Відчув аромат пече­ної картоплі й відкусив білий шматочок. Смачно!

Пояснили орфограми: спочатку (префікс с-), кущики (буква щ),  з'явилися (апостроф), зеле́ні (бо зе́лень), ягідки (бо ягідок). 

Інші завдання дивись тут...

 • ganster
  Топ
  9 травня 2022 20:50
 • Софія
  Дякую
  15 квітня 2024 15:00
 • Ксенія
  Цей сайт просто імба
  Вчора, 18:24