Інші завдання дивись тут...

ВПРАВА 74. 1. Прочитай прислів'я.

1. Діло майстра величає. 2. Без діла слабіє сила. 3. Чесне діло роби сміло. 4. Слово без діла нічого не варте. 5. На охочого робочого діло знайдеться. 6. Не дивись на чоловіка, а дивись на його діло.

2. Назви слова, ужиті в переносному значенні. Поясни, як ти їх розумієш.

3. Спиши перше і друге прислів'я. Підкресли головні члени речення.

74. ВІДПОВІДЬ.

2. Діло майстра величає (результат показує хто чого вартий), чесне діло (справедливе), роби сміло (впевнено).

3. Діло майстра величає. Без діла слабіє сила.

 

ВПРАВА 75. 1. Прочитай вірш-пораду. Поясни значення слова голова.

Як говориш, будь обачним: 

є слова багатозначні. 

Ось вам відповідь жива: 

що то значить голова. 

Має голову людина, 

і тварина, і пташина. 

Голова — це керівник, 

дуже цінний працівник.                (Дмитро Білоус).

2. Склади і запиши речення зі словом голова, уживаючи його в різних значеннях.

3. Побудуй звукові моделі слів цінний, працівник.

75. ВІДПОВІДЬ.

2. Міський голова запропонував закласти у місті новий парк. Вчора у Даринки боліла голова. 

Цінний [ц' і н: и й ], [– •' | –: • = ]

працівник [п р а ц' і в н и к], [–  – • | = • – | – •' –]

 

ВПРАВА 76. 1. Прочитай віршовані рядки. Поясни, що означають виділені слова.

1. Якщо є у тебе мати, будеш все на світі мати. 2. Якщо зійшов на берег ти, то треба землю берегти. 3. Зима буває раз на рік, її я лютою нарік. 4. Я тягнув на гору віз, а згори мене він віз. 5. У садочку ріс ірис, а на полі — мак і рис (Ігор Січовик).

2. Поділи слова земля і берегти для переносу різними способами.

76. ВІДПОВІДЬ.

Зе – мля , зем – ля; бе – регти, бере – гти, берег – ти.

 

ВПРАВА 77. 1. Прочитай і спиши вірш.

Снігопад, хурделиця, кужелиця, 

завірюха, віхола, буран, 

хвища, заметіль, пурга, метелиця, 

сніговиця, хуговій, кура.                 (Леонід Стрельник) 

2. Запам'ятай синоніми до слова заметіль, ужиті у вірші. Використовуй їх у своєму мовленні.

3. Добери й запиши прикметники до іменників заметіль, метелиця.

77. ВІДПОВІДЬ.

1. Снігопад, хурделиця, кужелиця, 

завірюха, віхола, буран, 

хвища, заметіль, пурга, метелиця, 

сніговиця, хуговій, кура.                 

3. Заметіль холодна, морозна, сильна, снігова.

Метелиця засніжена, білосніжна, крижана. 

 

ВПРАВА 78. 1. Прочитай прислів'я. Поясни їхній зміст.

1. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. 2. Слухай перший, а говори останній. 3. Знай більше, а говори менше. 4. Спершу слово зваж, а потім скажи. 5. Удар забувається, а слово пам'ятається.

2. Назви антоніми. Запиши їх парами. Добери синоніми до прикметника великий (за розміром) і дієслова говорити.

78. ВІДПОВІДЬ.

Мало – багато, перший – останній, більше – менше, спершу – потім, забувається - пам'ятається.

Великий – чималий, немалий. Говорити – балакати, казати, базікати. 

 

ВПРАВА 79. Попрацюйте в парах 1. Прочитайте уривок із віршованої казки. Доберіть заголовок. Назвіть головних героїв казки — мешканців країни Мовляндія.

Не за синіми морями, не за дальніми лісами, 

а в Мовляндії країні проживали друзі щирі.

Корінь — сивий дідуган. 

Префікс — брат молодший. 

Суфікс — справжній молодець. 

Закінчення — накінець. 

Всі вони були сусіди, жили в злагоді і мирі, 

один одному служили і слова нові творили.

2. Розкажіть одне одному про частини слова: закінчення, корінь, префікс і суфікс.

3. Доберіть і запишіть споріднені слова до іменника мова.

79. ВІДПОВІДЬ.

1. ЗАГОЛОВОК: «Мовляндія», «Мовна країна», «Мешканці Мовляндії».

Герої казки: Корінь, Префікс, Суфікс, Закінчення.

3. Мова – мовник, мовний, мовити, промовець.

 

ВПРАВА 80. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте вірш. Поясніть одне одному його заголовок.

   ЖИВА ВОДА. 

Жива вода дає життя 

всьому живому в світі, 

якщо живе жива вода, 

тоді земля у квіті.                (Любов Забашта).

2. Випишіть із вірша споріднені слова. Позначте в них корінь.

3. Назвіть слова, у яких звуків менше, ніж букв.

81. ВІДПОВІДЬ.

2. Жива, життя, живому, живе.

3. Життя (букв 5, звуків 4, [ж и т': а]), всьому (букв 6, звуків 5, [в с' о м у]).

 

ВПРАВА 81.1. Прочитай загадку. Поясни значення слова-відгадки.

Я у кожній деревинці, 

квітці, кущику, травинці. 

У класі ж на уроці мови 

ти побачиш мене в слові.

2. Добери до слова корінь споріднені слова з різними суфіксами. Запиши їх. Познач суфікси в словах.

3. Назви в загадці слова, у яких звуків більше, ніж букв.

81. ВІДПОВІДЬ.

1. Корінь.

2. Корінь, корінець, корінний, коріння.

3. Я [й а], кущику [к у ш ч и к у].

 

ВПРАВА 82. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте й доповніть віршовані рядки.

Будову слова ми вивчали, 

було закінчення, основа. 

А потім корінь виділяли, 

споріднене шукали слово. 

А потім … (суфікс) позначали, 

і … (префікс) якщо був у слові.

2. Пригадайте розбір слова за будовою. Розкажіть одне одному послідовність його проведення.

3. Розберіть за будовою слова загадка, відгадка, загадати, відгадати.

82. ВІДПОВІДЬ.

За(префікс)гад(корінь)к(суфікс)а(закінчення); від(префікс)гад(корінь)к(суфікс)а(закінчення), за(префікс)гад(корінь)а(суфікс)ти(суфікс), 

Від(префікс)гад(корінь)а(суфікс)ти(суфікс).

 

ВПРАВА 83. 1. Добери й запиши по троє слів, які мають таку будову:

1. Префікс + корінь + закінчення.

2. Корінь + суфікс + закінчення.

3. Префікс + корінь + суфікс + закінчення.

2. Познач будову записаних слів. Поясни свою думку.

3. Склади словосполучення зі словами останньої групи.

83. ВІДПОВІДЬ.

1. Пригода, природа, прохолода.

Дубочком, сердечка, у лісочку.

Прекрасний, підсніжники, привокзальний.

Край прекрасний, білі підсніжники, на Привокзальному ринку.

 

ВПРАВА 84. 1. Прочитай вірш. Назви слова, ужиті в переносному значенні. Поясни, як ти їх розумієш.

Я дітям скажу, відкриваючи мудрість граматик: 

— Погляньте, хороші, на істину цю не здаля — 

у слові тополя і в слові високому мати 

є спільна основа і корінь єдиний — земля.          (Геннадій Мороз)

2. Добери з тексту вірша приклади слів, які належать до відомих тобі частин мови.

3. Склади й запиши речення з іменником мати і дієсловом мати.

84. ВІДПОВІДЬ.

1. Мудрість граматик, в слові високому, є спільна основа і корінь єдиний — земля.          

2. Іменники: дітям, мудрість, граматик, істину, слові, тополя, мати, основа, корінь, земля. Прикметники: хороші, високому, спільна, єдиний. Займенник: я.

Дієслово: скажу, погляньте, є.

3. Вишивала мати синові сорочку. Я мрію мати невеликий планшет.

                   

ВПРАВА 85. 1. Прочитай вірш. Поясни, як ти розумієш виділений у тексті вислів.

Багата в нас, красива мова! 

В народі кажуть: калинова... 

Є райдуги барвистих слів

щоб ними передати 

усі відтінки почуттів, 

все гарно описати.            (Інна Кульська).

2. Назви прикметники, використані у вірші.

3. Склади й запиши речення з іменником калина і прикметником калинова.

85. ВІДПОВІДЬ.

1. Синоніми, прикметники, антоніми.  

2. Багата, красива, калинова, барвистих.

3. Калина – символ для українців. Мов наречена, стоїть калина навесні. Калинова гілка схилилась над пишними гронами. Калинова сопілка тужливо заплакала.

 

ВПРАВА 86. 1. Прочитай лічилку. Назви службові слова, ужиті в ній.

Біля річки, до порогу, у садочку, на дорогу, 

перед сном, коло хатини, із-за гаю, для дитини, 

за горою, попід ліс, від матусі, через міст, 

понад полем, в небеса: ось лічилочка уся.

2. Поміркуй, чому ці службові слова називають прийменниками. Розкажи, які ще є службові слова.

3. Склади й запиши словосполучення: дієслово + прийменник над + іменник; дієслово + прийменник під + іменник.

86. ВІДПОВІДЬ.

Прийменники: біля, до, у, на, перед, коло, із-за, для, за, попід, від, через, понад, в.

Летів над річкою, лунав над лугами, ширяв над землею.

Лежав під осикою, стояла під вербою, ішов під дощем.

Інші завдання дивись тут...