Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 4 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 156 § 38 Вимова і правопис дієслів на -ся

Вправа 1  Дієслова на -ся (-сь) називають дію, спрямовану виконавцем на самого себе.

«Працелюб»

«Ледащо»

Я вста-ю зав-жди ра-нень-ко,

у-ми-ва-ю-ся шви-день-ко,

сам, як тре-ба, о-дя-га-юсь,

в че-ре-ви-ки сам взу-ва-юсь...

Не зав-жди вста-ю ра-нень-ко.

У-ми-ва-є ме-не нень-ка.

А ба-бу-ся о-дя-га-є,

ді-дусь у чо-бо-ти взу-ва-є.

Та-то ка-же: «Ти — ле-да-що!»

Я не зна-ю, чо-му й за що.

1� Дієслова, які називають дію, спрямовану виконавцем на самого себе (І особа або зворотні):

встаю, умиваюся, одягаюсь, взуваюсь

встаю, знаю

2� Дієслова, які називають дію, спрямовану виконавцем на іншу особу (ІІ і ІІІ особа):

 

умиває, одягає, взуває, каже

3� За допомогою постфіксу –ся (-сь) дію спрямували виконавцем на самого себе

А бабуся одягається, дідусь у чоботи взувається.

Дієслова на –ться пишемо зі знаком м’якшення.

 

Сторінка 157

Вправа 2

Підписуєш (чим?) — підписуєшся (під чим?);

зустрічаєш (кого?) — зустрічаєшся (з ким?);

розчісуєш (кого?) — розчісуєшся (чим?);

порадиш (кому?) — порадишся (з ким?);

привітаєш (кого?) — привітаєшся (з ким?).

 

Вправа 3  Склали речення за світлинами, уживаючи дієслова на -ся (-сь).

Діти знайомляться зі сусідським собакою. Дівчатка розважаються на морському березі. Оленка вчиться грати на скрипці. Василько тренується у верховій їзді.

Діти граються з домашнім улюбленцем. Дівчата захоплюються відпочинком на березі моря. Оленка навчається у музичній школі. Василько захоплюється кінним спортом.

Хвилинка спілкування

Я тобі забула принести книжку. Вибачаюся…

 

Вправа 4

Написали, що відбувається у дворі твого будинку, вживаючи дієслова на –ся…

 

Сторінка 158

Вправа 5  Підкреслили дієслова, визначили час дієслова, особу, число

Уже скотилось (мин. ч., одн.) із неба сонце, заглянув (мин. ч., одн.) місяць в моє віконце. Вже засвітились (мин. ч., мн.) у небі зорі, усе заснуло (мин. ч., одн.), заснуло (мин. ч., одн.) й горе. Вийду (майб. ч., 1 ос. одн.) в садочок та погуляю (майб. ч., 1 ос. одн.), при місяченьку та й заспіваю (майб. ч., 1 ос. одн.).

У теперішньому і майбутньому часі визначаємо особу дієслова і число, у минулому – рід і число: скотилось (що воно/сонце зробило?, мин. ч., одн., с. р.), заглянув (що він/місяць зробив?, мин. ч., одн., ч. р.), засвітились (що вони/зорі зробили?, мин. ч., мн.), заснуло (що воно зробило?, мин. ч., одн., с. р.), вийду (що я зроблю?, майб. ч., 1 ос. одн.), погуляю (що я зроблю?, майб. ч., 1 ос. одн.), заспіваю (що я зроблю?, майб. ч., 1 ос. одн.)

2� Речення з дієсловами заглянув, заспіваю

Дідусь заглянув у сарай. На конкурсі заспіваю народну пісню.  

Промінець заглянув з-під хмар. Заспіваю вам веселу коломийку.

3�  Заглянув — 3 склади (за-гля-нув), 8 звуків (звуковий розбір слова [з а г л' а н у в]), 8 букв («зе», «а», «ге», «ел», «я», «ен», «у», «ве»)

Заспіваю — 4 склади (за-спі-ва-ю), 9 звуків [з а с п´ і в а й у ], 8 букв («зе», «а», «ес», «пе», «і», «ве», «а», «ю»)

 

Вправа 6

Тема: поетична розповідь про Україну.

Головна думка: «прекрасна Україна, нашого народу дім»

Мета: уславлення України.

Є з у-сіх о-дна кра-ї-на, най-рі-дні-ша нам у-сім. То — пре-кра-сна У-кра-ї-на, на-шо-го на-ро-ду дім. Там шум-лять сте-пи без-кра-ї, на-че вмі-ють го-во-ри-ти! Там я-сні-ше сон-це ся-є, там со-лод-ше па-хнуть кві-ти...

1� Виписали дієслова, позначили особові закінчення дієслів

Є, шумл[ять], вмі[ють], говорити, ся[є], пахн[уть].

Пояснення: є (що робить?, теп. ч.), шумлять (що вони/степи роблять?, теп. ч., 3 ос. мн.), вміють (що вони/степи роблять?, теп. ч., 3 ос. мн.), говорити (що робити?, неозначена форма дієслова), сяє (що воно/сонце робить?, теп. ч., 3 ос. одн.), пахнуть (що вони/квіти роблять?, теп. ч., 3 ос. мн.)

 

Вправа 7 Підкреслили головні члени речення

Назустріч сонцю золотому усмішка радісна летить.

(Що?) усмішка (що робить?) летить.

Тільки вільний народ своє щастя кує.

(Хто?) народ (що робить?) кує.

Білі гуси летять над лугами, в синім небі хмарками зникають.

(Хто?) гуси (що роблять?) летять, зникають. Однорідні присудки.

Щоранку батько і синок ходили разом на ставок ловити рибку.

(Хто?) батько, синок (що робили?) ходили. Однорідні підмети. 

Два хлопчики на ставочку ловлять рибку в холодочку.

(Хто?) два хлопчики (що роблять?) ловлять.

1� В останньому реченні підмет виражений числівником і іменником, а присудок – дієсловом.

2� Розбір дієслова як чистини мови

Слово, називає дію

летить

кує

летять

зникають

ходили

ловлять

Питання відповідає

що робить?

що робить?

що роблять?

що роблять?

що робили?

що роблять?

Частина мови

дієслово

дієслово

дієслово

дієслово

дієслово

дієслово

Час

теп. ч.

теп. ч.

теп. ч.

теп. ч.

мин. ч.

теп. ч.

Число

одн.

одн.

мн.

мн.

мн.

мн.

Словом у реченні

пов'язаний

усмішка

народ

гуси

гуси

батько, синок

хлопчики

Член речення

присудок

присудок

присудок

присудок

присудок

присудок

Хвилинка спілкування

Чим різняться слова усмішка і посмішка…

 

Вправа 8  Замінили неозначену форму дієсловами теперішнього часу

Ген там круто вигинається Дніпро, а з нього виривається протока і знову вливається в Дніпро. А посередині острів із сі­ножатями, де випасається худоба. Корів і телят не  переганяють на цей бік. Там вони й живуть все літо — вдень пасуться, а вночі відпочивають у загородах.

Дієслова на -ться пишуть зі знаком м’якшення, а вимовлють [ц': а]. Наприклад, пасуться [п а с у ц': а].

 

Сторінка 160  § 39 Прислівник як частина мови

Вправа 1

Прислівники: (як?) весело, (коли?) навесні, (звідки?) здалеку, (де?) угорі, (як?) навздогін.

1� Визначили час дієслова і число дієслова

Мелодійно розливається (теп. ч., одн.)  дзюрчання струмка.

Мелодійно розливалося (мин. ч., одн.) дзюрчання струмка.

Мелодійно розливаються (теп. ч., мн.) веселі струмки.

Мелодійно розливатимуться (майб. ч., мн.) веселі струмки.

Визначаємо час дієслова: розливається (що робить?, теп. час.), розливалося (що робило?, мин. ч.), розливаються (що роблять?, теп. ч.), розливатимуться (що робитимуть?, майб. час.)

Визначаємо число дієслова за допомогою допоміжного особового займенника або пов’язаного слова: розливається (що воно/дзюрчання робить?, одн.), розливалося (що воно/дзюрчання робило?, одн.), розливаються (що вони/струмки роблять?, мн.),  розливатимуться (що вони/струмки робитимуть?, мн.)

2� Прислівник – це незмінна частина мови.

 

Вправа 2

Загадка

Відгадка

Пасажирів і вантаж відвезе він вчасно враз.

Літак

Пливе, їде та летить — всюди швидко він домчить.

Пароплав, поїзд, автобус, літак.

1� Вид міського транспорту: трамвай, тролейбус, таксі, автобус. 

2, 3� Прислівники за абеткоювчасно, всюди, швидко. 

Прислівники визначаємо за питанням:  (як? ) вчасно, (де?) всюди, (куди?) всюди.

 

Сторінка 161

Вправа 3 Частини мови

Весна щедро (як?, присл.) розсипає (що робить?, дієсл.) свої різнокольорові подарунки. Ось із-під листка радісно (як?, присл.) блиснув (що зробив?, дієсл.) пролісок. Де-не-де лас­каво (як?, присл.) простягає (що робить?, дієсл.) свої волохаті пелюстки до сонечка ліловий сон. Гордо (як?, присл.) підняли (що зробили?, дієсл.) квіти свої очі-озерця, неначе шматочок неба спеціально (як?, присл.) впав (що зробив?, дієсл.) на землю.

1�  Словосполучення дієслово + прислівник:

щедро розсипає, радісно блиснув, ласкаво простягає, гордо підняли, спеціально впав.

2� Роль прислівників у тексті – увиразнюють мовлення.

 

Вправа 4

1� У реченнях підкресли прислівники

Недовго думав, а добре сказав.

Говори, та назад ози­райся.

Вчинки говорять голосніше, як слова.

Добрі справи довго пам'ятають, а лихі — ще довше.

Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує.

Красно говорить приятель, а правду каже неприятель.

Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш.

Говори мало, слухай багато, а думай ще більше.

Визначаємо прислівники за питанням: (якою мірою?) недовго, (як?) добре, (куди?) назад, (як?) голосніше, (як?) довго, (як?) довше, (якою мірою?) багато, (якою мірою?) рідко, (як?) красно, (коли?) завжди, (якою мірою?) мало, (як?) більше.

 

Вправа 5

Тема тексту : розповідь про природні явища – циклон і антициклон.

Стиль мовленняхудожній (багато художніх засобів).

Є у ци-кло-ну су-про-тив-ник — ан-ти-ци-клон. Ан-ти-ци-клон зав-жди ру-ша-є на-зу-стріч а-бо нав-здо-гін лю-то-му ци-кло-ну. А зу-стрів-ши, всту-па-є з ним у бій. Б'ю-ться во-ни зав-зя-то, до пов-но-ї пе-ре-мо-ги. За-зви-чай пе-ре-мож-цем бу-ва-є ан-ти-ци-клон. Він зав-жди при-но-­сить із со-бо-ю гар-ну по-го-ду: влі-тку — те-плу й ти-ху, у-зим-ку — я-сну й мо-ро-зну.

1� Прислівники: (коли?) завжди, (куди?) назустріч, (куди?) навздогін, (як?) завзято, (коли?) зазвичай, (коли?) влітку, (коли?) узимку.

2� Сполучення дієслово + прислівник, ставлячи питання від дієслова до прислівника:

рушає (коли?) завжди, рушає (куди?) назустріч, рушає (куди?) навздогін, б’ються (як?) завзято, буває (коли?) зазвичай, приносить (коли?) завжди, приносить (коли?) влітку, приносить (коли?) узимку.

 

Сторінка 162 § 40 Прислівники-синоніми, прислівники-антоніми

Вправа 1

Все ра-ді-є, жи-ве і спі-ва нав-кру-ги, ні-би ди-ха-ють лу-ки і ни-ви, і в струм-ки о-бер-та-ю-ться бі-лі сні-ги, і тур-ко-чуть, як го-лу-би сиві. 

Хо-дить тра-вень по тра-ві з со-не-чком на го-ло-ві, роз-ма-льо-ву-є нав-ко-ло си-ньо, бі-ло, во-ло-шко-во.

Тема: лірична розповідь про весну.

Мета: замилування красою природи.

Слова в переносному значенні: дихають луки і ниви, обертаються і туркочуть сніги, ходить і розмальовує травень, травень зі сонечком на голові.

1� Прислівники: (де?) навкруги, (де?) навколо, (як?) синьо, (як?) біло, (як?) волошково.

2� Виписали прислівники-синоніми та дібрали зі словника синонімів ще

Навкруги, навколо, довкола.

Синьо, волошково, блакитно.

 

Вправа 2  Дібрали до прислівників синоніми

Чудово — красно, уміло — вправно, радісно — весело, довго — тривало, ніжно — лагідно, любо — приємно, швидко — скоро, казково — чарівно.

Розповідь про явище природи - веселку, уживаючи прислівники…

Роль прислівників-синонімів у мовленні: увиразнюють та збагачують мовлення.

 

Сторінка 163

Вправа 3 Фразеологізми

Опинитися просто неба — надворі, ззовні;

намокнути до останньої нитки — наскрізь, зовсім, повністю;

тікати з усіх ніг — дуже швидко, безупинно, спішно;

не мати кінця-краю — безкінечно, безмежно, безкрайньо;

йти як не своїми ногами — повільно, невпевнено, поволі;

спати без задніх ніг — дуже міцно, безпробудно, довго;

жити на широку ногу — розкішно, багато, заможно;

вивчити дуже добре — напам’ять, відмінно

 

Вправа 4

По-віль-но над-хо-див ве-чір. Сон-це вже ста-ра-нно го-ту-ва-ло со-бі во-гня-ну по-стіль десь на са-мо-му кра-є-чку не-ба. А ві-тер ти-хень-ко за-снув ще ра-ні-ше, бо жо-ден ли-сто-чок у-же не во-ру-шив-ся на де-­ре-ві.

Заголовок: «Вечір», «Надходить вечір», «Увечері».

1� Прислівники: повільно, вже, старанно, десь, тихенько, ще, раніше.

Визначаємо прислівники за питанням: (як?) повільно, (коли?) вже,  (як?) старанно, (де?) десь, (як?) тихенько, (коли?) ще, (коли?) раніше.

2� Дібрали прислівники-антоніми:

повільно — швидко, старанно – недбало, десь — тут, тихенько — гучно (шумно), ще — вже, раніше — пізніше, уже — ще.

3� Синоніми до прислівників:

повільно, нешвидко, поволі,

старанно, сумлінно, справно.

 

Вправа 5 Дібрали прислів'я із прислівниками-антонімами.

Не кайся рано встати, а кайся довго спати.

Що ранком не зробиш, то вечором не згониш.

Хто вранці плаче, той ввечері сміється.

Улітку пісні співаєш, взимку сльози проливаєш.

Визначаємо прислівники за питанням (коли?): рано, довго, ранком, вечором, вранці, ввечері, улітку, взимку.

1� Підкреслили прислівники-антоніми

Багато говорив, та мало зробив.

Легко говорити, та важко зробити.

Гарно щебече, та погано слухати.

Визначаємо прислівники за питанням (як?) багато, мало, легко, важко, гарно, погано.

Інші завдання дивись тут...