Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита

"Застосовую знання. Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К."

Сторінка 3

Вправа 1  Підкреслили м’які приголосні звуки

Перше вересня...

На шкільному подвір'ї гамір, веселі вигуки.

Сліплять очі білі сорочки і блузки.

Усіма кольорами виграють айстри й жоржини в руках школярів.

Одне слово — свято!

[п е р ш е]   е р е с н' а...]

[на] [ш к´ і л' н о м у] [п о д в´ і р й і] [г а м´ і р] [в е с е л' і] [в и г у к и]

[с л' і п л' а т']  [о ч´ і]  [б´ і л' і]  [с о р о ч к и]  [і]  [б л у з к и]

[у с' і м а]  [к о л' о р а м и]  [в и г р а й у т']  [а й с т р и]  [й]  [ж о р ж и н и]  [в]  [р у к а х]  [ш к о л' а р' і в]

[о д н е]  [с л о в о]  [с в´ а то]

Вправа 2 

 

Яна

Юрій

Оля

Андрій

звукова схема

[= ●́ | — ●]

[ = ●́ | = ● =]

[ ●́ | = ●]

[● — | — = ● =]

звуковий розбір слова

[й а н а]

[й у р' і й]

[о л' а]

[а н д р' і й]

Вправа 3

дзвоник ———> 2 скл., 7 б., 6 зв.

подвір’я ———> 3 скл., 7 б., 8 зв.

учитель ———> 3 скл., 7 б., 6 зв.

[дз в о н и к]

[п о д в´ і р й а]

[у ч и т е л']

Вправа 4 Глухі приголосні звуки змінили на парні дзвінкі приголосні звуки

слива — злива              грип — гриб

каска — казка               твір — двір

шити — жити                 суп — зуб

 

Сторінка 4

Вправа 1 Ненаголошений голосний звук

Слово — перевірне слово

Слово — перевірне слово

весня́ний — ве́сни

зимо́вий — взи́мку

медо́вий — мед

деся́тий — де́сять

крикли́вий — крик

стежи́на — сте́жка

деревце́ — де́рево

зерни́на — зе́рна

верши́на — верх

сестри́чка — се́стри

Вправа 2  Ненаголошений голосний звук перевіряємо за словником

Горизонт, ремонт, кефір, сметана, термометр, директор, депутат, президент, рецепт, велосипед, кишеня, дисципліна, коридор, перерва.

Вправа 3  Текст

Надворі почало темніти. На заході небо червоніло. На сході понад зеленим лісом воно ще синіло. Але ніч уже простелилась чорним сукном по селу. Блищали тільки білі стіни хат проти сонця.

Перевірка орфограми: темні́ти (бо те́мно), червоні́ло (за словником), зеле́ним (бо зе́лень), сині́ло (бо синь), простели́лась (бо сте́лить), селу́ (бо се́ла), блища́ли (бо блиск).

Вправа 4 Записали слова з ненаголошеними голосними звуками

Книжки, пенал, зошит, ножиці, телефон, календар.

Книжки́ (бо кни́жка), оліве́ць, конве́рт, пена́л (за словником), зо́шит (бо зши́ток), но́жиці (за словником), телефо́н (за словником), календа́р (за словником).

 

Сторінка 5

Вправа 1  Подовжені приголосні звуки

Слова

змагання

завдання

кошеня

плавання

взуття

плаття

волосся

порося

вугілля

тополя

весілля

зілля

Звукова

схема

 

[— — ● | — ●́ | =: ●]

[— ● — | — ●́ | =: ●]

[— ● | — ● | = ●́]

[— — ●́ | — ● | =: ●]

[— — ● | =: ●́]

[— — ●́ | =: ●]

[— ● | — ●́ | =: ●]

[— ● | — ● | = ●́]

[— ● | – ●́ | =: ●]

[— ● | — ●́ | = ●]

[— ● | = ●́ | =: ●]

[= ●́ | =: ●]

Звуковий

розбір

[з м а г а н': а]

[з а в д а н': а ]

[к о ш е н' а]

[п л а в а н': а]

[в з у т': а]

[п л а т': а]

[в о л о с': а]

[п о р о с' а]

[в у г‛ і л': а]

[т о п о л' а]

[в е с' і л': а]

[з' і л': а]

Вправа 2  Від дієслів утворили іменники з подовженим приголосним звуком

читати — читання

бажати — бажання

знати — знання

жити — життя

лікувати — лікування

малювати — малювання

дихати — дихання

в'язати — в'язання

Вправа 3 Підкреслили слова з апострофом

Хом’яча  сім’я у Василька-хлоп’яти.

Найбільший хом’як, безумовно, то тато.

Ще є хом’ячиха і п’ять хом’ячат

найкраща забава для друзів-хлоп’ят.

Вправа 4 Ребуси   

м’яч    сом

бур’як   якір   ніж

сім’я

м’ясо

бур’ян

Сторінка 6

Вправа 1 Правопис сумнівних дзвінких приголосних дзвінків

загадка — загадав

гудки — гудок

берізка — береза

випадковий — випадок

низько — низенько

хлопчик — хлоп’ята

Вправа 2   Словосполучення іменника з прикметником

білий лебідь

бурий ведмідь

двогорбий верблюд

вузька стежка

швидкий поїзд

легкий рюкзак

У кінці складу дзвінкий приголосний звук вимовляється дзвінко, проте у випадку сумніву можна перевірити: лебідь (бо лебедя), ведмідь (бо ведмедя), верблюд (бо верблюда), вузька (бо вузенька), стежка (бо стежина), швидкий (бо швиденько), поїзд (бо поїздів), легкий (бо легенький), рюкзак (бо рюкзаком).  

Вправа 3

   Білим сніжком засипало лісові стежки. Ось легко стрибнула з гілки на гілку прудка білочка. Незабаром у її кігтиках опинилася соснова шишка. До своєї нори майнула руда лисиця в теплій шубці. Швидко пробіг сховався під дубком полохливий заєць. І знову тихо.

Перевірка сумнівного дзвінкого приголосного звуку: сніжком (бо сніжок), стежки (стежок), легко (легенько), прудка (бо пруденькі), кігтиках (бо кіготь), шишка (бо шишечка), шубці (бо шуба), швидко (бо швиденько), пробіг (бо бігати), дубком (бо дуби).

Вправа 4

 

 

1

к

н

и

ж

к

и

 

 

 

 

 

 

2

п

о

т

я

г

 

 

 

 

 

 

3

л

і

ж

к

о

 

 

 

 

4

з

у

б

 

 

 

 

 

 

5

в

у

д

к

а

 

 

6

л

е

б

і

д

ь

 

 

 

 

Сторінка 7

Вправа 1 Словничок наголосів

Наголошений початковий склад

двоскладового слова

Наголошений останній склад

двоскладового слова

Наголошений середній склад

трискладового слова

чо́вен

спи́на

ві́рші

ра́зом

нови́й

котри́й

нести́

чита́ння

завда́ння

навча́ння

вира́зно

Вправа 2  У виділених словах поставили наголос

Знайди добу́ток чисел одина́дцять і п'ять. Туристи на велосипедах подолали чотирна́дцять кілометрів. Не соромся ставити запита́ння. Ма­рійка — моя найкраща по́друга. Старша до́нька бавилася з малим братиком.

Вправа 3  Наголос може змінювати значення слова (омоніми)

довгі ко́си                    

пла́чу від образи

до́бра людина

пшенична мука́

коси́ траву

плачу́ за покупку

нажити добра́

нестерпна му́ка

Наголос легше визначити в контексті сполучення слів: довгі (ознака довжини) коси, коси (дія косаря) траву, плачу (пускаю сльози) від образи, плачу (розраховуюся) за покупку, добра (риса характеру) людина, нажити добра (багатство), пшенична мука (харчовий продукт), нестерпна мука (емоційний стан).

Вправа 4

У слові допущена по́милка.

Вчіться виправляти помилки́.

Це поми́лка на вивчене правило.

 

Сторінка 8

Завдання 1 Імена розташовані в алфавітному порядку (абетковій послідовності):

неправильно

неправильно

Дмитро

Данило

Ірина

Костя

Віра

Леся

Сашко

Наталя

Назар

Роман

Тамара

Тетяна

правильно:

Данило,  Дмитро, Ірина, Костя

правильно:

Віра, Леся, Наталя, Сашко

 

Вправа 2  Прізвища письменників пронумерували в абетковій послідовності

6 — Ніцой Лариса

2 — Бабкіна Катерина

7 — Павленко Марина

4 — Дерманський Сашко

3 — Воронина Леся

8 — Роздобудьмо Ірен

1 — Андрусяк Іван

5 — Кузьменко Дмитро

Вправа 3  Марки автомобілів записали в алфавітному порядку:

«Ауді», «Мерседес», «Міцубіші», «Тесла», «Тойота», «Фольксваґен», «Форд», «Шевралє», «Шкода».

Вправа 4 Назви міст розташували в абеткові послідовності:

Анкара, Афіни, Берлін, Будапешт, Мадрид, Париж, Прага, Рим, Стокгольм, Туніс.

 

Сторінка 9

Вправа 1 Позначили колонку, де слова правильно поділено на склади для переносу

неправильно

неправильно

учи-тель

чай-ник

змі-я

род-зин-ка

ґу-дзик

ялин-ка

ан-те-на

паль-то

ве-сіл-ля

мрі-я

ра-йду-га

зу-бр

правильно:

учи-тель, чай-ник, змія, ро-дзин-ка

 

правильно:

ве-сі-лля, мрія, рай-ду-га, зубр

Вправа 2

Не переносяться

Переносяться одним способом

Переносяться кількома способами

клен

кедр

дуб

туя

яли-на

сли-ва

гру-ша

 

па-льма, паль-ма

бе-реза, бере-за

яб-луня, яблу-ня

аб-рикос, абри-кос

че-решня, чере-шня, череш-ня

Вправа 3 Виписали слова, які неправильно поділені для переносу, із них має утворитися запитання.

Неправильно

Правильно

Правильно

я-кі, дер-ева, рос-ту-ть, біл-я, ва-шо-ї, ш-ко-ли

 

 

які, де-ре-ва, рос-туть, бі-ля, ва-шої, шко-ли

рід-ні, зна-йо-мий, тра-ва, паль-ці, май-стер, юр-ба, по-дія, хо-джу, ку-ку-ру-дза

Які дерева ростуть біля вашої школи?

Написали, які дерева ростуть біля школи…

 

Вправа 4  Усі слова в реченні поділили верти­кальними лініями на склади для переносу:

Бі|ля на|шої шко|ли рос|туть кле|ни, туя, вер|би, сли|ва, али|ча, го|ріх.

 

Сторінка 10

Вправа 1  Підкреслили слова в переносному значенні.

Тихо осінь ходить гаєм.

Ліс довкола аж горить.

Ясен листя осипає,

дуб нахмурений стоїть.

Вправа 2 Підкреслили словосполучення, що дібрані неправильно

Словосполучення з прямим значенням

Словосполучення з переносним значенням

весела дівчинка

важка сумка

солодкі сни

прийшла мама

заховалося сонце

прокинулась земля

весела райдуга

важке завдання

солодкі яблука

прийшла осінь

заховалося кошеня

прокинулась дівчинка

весела дівчинка, важка сумка, солодкі яблука

прийшла мама, заховалося кошеня, прокинулась дівчинка

весела райдуга, важке завдання, солодкі сни

прийшла осінь, заховалося сонце, прокинулась земля

Вправа 3 Ребуси

з молоток  ий

бі   жираф  ть

золотий

біжить

Вправа 4 Склали по два речення зі словами у прямому і пере­носному значеннях

На вітрині я побачила золотий кулон. У моєї подруги золотий характер.

На шиї висить золотий хрестик. Сьогодні золотий день.

Дівчинка біжить назустріч батькові. По весняній землі біжить струмок.

Хлопчик біжить до школи. Біжить весна полями і лугами.

 

Сторінка 11

Вправа 1 Синоніми й антоніми

Синоніми, слова подібні за значенням

Антоніми, слова протилежні за значенням

мокрий, вологий

чесний, правдивий

дрімати, спати

старий, новий

солодкий, кислий

лінуватися, працювати

Вправа 2  Виписали синоніми до слів, їх шукають в словнику синонімів.

Сміється, регоче, хихикає.

Плаче, ридає, рюмсає.

Сумує, тужить, печалиться.

Вправа 3  Дібрали антоніми до слів, їх шукають в словнику антонімів

Хліб не свіжий, а черствий.

Газета не свіжа, а стара.

Новини не свіжі, а застарілі.

Сорочка не свіжа, а брудна.

Огірки не свіжі, а квашені.

Вправа 4

Синонім

Слово

Антонім

радісний

веселий

сумний

чудовий

гарний

поганий

крокують

ідуть

стоять

балакає

говорить

мовчить

Сторінка 12

Вправа 1 Ребус. Три речення, щоб у кожному слово-відгадка мало інше значення.

ру   качка

Ручка

Дівчинка простягнула маленьку ручку до мами.

Дверна ручка поламалася.

Нова ручка лежала на парті.

Дідусь спирався на ручку дивана.

частина тіла

частина дверей

письмове приладдя

 

Значення слова РУЧКА в тлумачному словникові…

Вправа 2 Підкреслили багатозначне слово, утворили словосполучення з іншим значенням

танцюють діти

вербові котики

гірка правда

танцюють дерева

руді котики

гірка їжа

Вправа 3 Дописали багатозначне слово

біжать струмки, діти, роки

гострий перець, вислів, ніж

Вправа 4

 

1

м

и

ш

а

 

 

2

с

о

н

е

ч

к

о

 

3

р

а

к

 

 

 

4

в

е

р

б

л

ю

д

Виписали багатозначні слова: миша, сонечко, рак, море.

Багатозначні слова: миша (тварина), миша (комп’ютерна); сонечко (небесне світило), сонечко (комаха), сонечко (люб’язне звертання); рак (тварина), рак (сузір’я); море (водойма), море (простір), море (велика кількість).  

Однозначне слово: верблюд (тварина).

 

Сторінка 13

Вправа 1  Підкреслили фразеологізми

бабусині кури

кури не клюють

давати волю сльозам

витирати сльози

золота голова

одягти на голову

заячі вуха

заяча душа

Вправа 2 

як нова копійка ——> чистий

як билина в полі ——> самотній

як грім з ясного неба ——> несподівано

голий і босий ——> бідний

собаку з'їв ——> досвідчений

Вправа 3 Підкреслили фразеологізми

Цей чоловік не вартий доброго слова. Дівчата працюють, як мокре горить. Цей хлопець такий, що хоч до рани приклади. Вона біситься з жиру. Комусь дістанеться все, а комусь — дірка з бубли­ка.

Добре слово – похвала; як мокре горить – повільно; до рани приклади – добрий; біситься з жиру – розважається; дірка з бублика – нічого.

Вправа 4 

Пекти раки (червоніти)          Як сніг на голову (раптово)

 

Сторінка 14

Вправа 1 Будова слова

друг ——> корінь-закінчення

подруга ——> префікс-корінь-закінчення

дружба ——> корінь-суфікс-закінчення

подружній ——> префікс-корінь-суфікс-закінчення

У слові друг основа друг, нульове закінчення (змінимо друга, другом), корінь друг (підберемо спільнокореневі слова з чергування приголосного звуку (дружній, дружити, подруги).

У слові подруга основа подруг-, закінчення –а (змінимо подруги, подругою), корінь –друг- (підберемо спільнокореневі друг, дружити, дружба), префікс по-.

У слові дружба основа дружб-, закінчення –а (змінимо дружби, дружбою), корінь –друж- (підберемо спільнокореневі дружити, здружений, друг), суфікс –б-.

У слові подружній основа подружн-, закінчення –ій (змінимо подружнього, подружнім), корінь –друг- (підберемо спільнокореневі друг, дружити, дружба), префікс по-, суфікс –н-.

Вправа 2 Виписали з тексту спільнокореневі слова та розібрали їх за будовою

Діти вибігли на дитячий майданчик. Дітлахи лю­блять тут гратися. Менші дітки спускаються з гірки. А старша дітвора розважається на гойдалках.

, , , , .

Вправа 3 Розібрали за будовою виділені слова.

Загадка

Відгадка

Префікс слова . Корінь слова . Суфікс слова . Закінчення слова .

Безхмарний

У слові безмежний основа безмежн-, закінчення –ий (змінимо безмежного, безмежним), корінь –меж- (підберемо спільнокореневі межа, межує, обмежити), префікс без-, суфікс –н-.

У слові хмарка основа хмарк-, закінчення –а (змінимо хмарки, хмаркою), корінь –хмар- (підберемо спільнокореневі хмари, хмаритися, захмарний), суфікс –к-.

У слові модне основа модн-, закінчення –е (змінимо модного, модним), корінь –мод- (підберемо спільнокореневі мода, модно, модель), суфікс –н-.

У слові дорогий основа дорог-, закінчення –ий (змінимо дорогого, дорогим), корінь –дорог- (підберемо спільнокореневі дорого, дорожнеча).

Вправа 4  Дібрали три слова схемою корінь-суфікс-закінчення, розібрали за будовою


У слові тенісисти основа тенісист-, закінчення –и (змінимо тенісистів, тенісистами), корінь теніс- (підберемо спільнокореневі теніска, тенісний), суфікс –ист-.

У слові гімнастка основа гімнастк-, закінчення –а (змінимо гімнастки, гімнасткою), корінь гімнаст- (підберемо спільнокореневі гімнаст, гімнастичний, гімнасточка), суфікс –к-.

У слові м’ячик основа м’ячик-, нульове закінчення (змінимо м’ячика, м’ячиком), корінь м’яч- (підберемо спільнокореневі м’яч), суфікс –ик-.

Інші завдання дивись тут...