Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Сапун Г. (частина 1)"

(використані цитати з підручника у лапках або прописом) 

Вправа 1, 2  Вірш «До школи» Романа Роляника.

1, 2 � Написали, про який день ідеться у вірші…  Які слова допомогли то­бі це визначити… До чого автор закликає школярів… Скільки строф у вірші… З якою інтонацією потрібно чи­тати кожну строфу… Головна думка…

1� Написали, з яким настроєм йдеш до школи…

До школи йду з радісним настроєм, бо скучив за однокласниками, вчителями, шкільними друзями.

 

Вправа 3  Підкреслили букви, які позначають голосні звуки.

Готуйтеся до праці, маленькі школярі.

2� Записали речення

Закінчилося літо. Настала осінь. Ми знову зустрілися в школі. Тут нас зустріли вчителі.

літо  звукова схема  [= ●́ | — ●] звуковий розбір слова [л' і т о] Читаємо звукову схему: у слові 2 склади, перший склад наголошений, 2 голосних звуки, 2 приголосних звуки (твердий і м’який приголосні звуки)

осінь  [●́ | = ● =]  [о с' і н'] Читаємо звукову схему: у слові 2 склади, перший склад наголошений, 2 голосних звуки, 2 м’які приголосні звуки.

школі  [— — ●́ | = ●]  [ш к о л' і] Читаємо звукову схему: у слові 2 склади, перший склад наголошений, 2 голосних звуки, 3 приголосних звуки (два твердих і м’який приголосні звуки)

вчителі  [— — ● | — ● | = ●́]  [в ч и т е л' і] Читаємо звукову схему: у слові 3 склади, третій склад наголошений, 3 голосних звуки, 4 приголосних звуки (три твердих і м’який приголосні звуки)

3� Завдання на вибір

1) Підкреслили букви, що позначають голосні звуки.

Закінчилося літо. Настала осінь. Ми знову зустрілися в школі. Тут нас зустріли вчителі.

2) Підкресли букви, що позначають приголосні звуки.

Закінчилося літо. Настала осінь. Ми знову зустрілися в школі. Тут нас зустріли вчителі.

4� Український алфавіт...

Пропущені букви: Вв, Дд, Ее, Іі, Її, Йй, Нн, Оо, Тт, Хх, Цц, ь, Юю.

 

Вправа 4 Завдання на вибір.

1) Десять слів, які починаються голосним звуком: аґрус, алича, Анна, Аліна, Андрій, Антон, Африка, Атлантика, Антарктида, апельсин, оранка, ознака, орава, овал, ірис, Ірина, Іван, іграшка.

2) Десять слів, які починаються приголосним звуком: баран, банка, валіза, валик, гора, гарбуз, диня, долоня, жаба, жук, зебра, зозуля, йод, йорж, ласка, люк, морква, міксер, ніс, ніша.

 

Вправа 5, 6 Літературна казка «У бібліотеці» Юлії Хандожинської.

1� Написали, де відбувалися події… Про що розмовляли книжечки… Головна думка…

2� У тексті чотири абзаци.

1) «День добігав…», 2) «Тільки що сонечко…», 3) «Уважно вислухавши…», 4) «Книги ще довго…»

3� Я довідався, де жили книги, зі зачину. З кінцівки я дізнався, що книги ще довго шепотіли, заспокоюючи одна одну.

 

Вправа 7

1� Інтонацією передаємо стурбованість, хвилювання.

— Ти знаєш, мене вже так довго ніхто не відвідував! Мабуть, я стаю нецікавою... А так хотілося б ще дарувати хороший настрій читачам!

— Не одна ти сумуєш! До мене теж рідко приходять читачі, але я сподіваюся і чекаю, що вони до нас повер­нуться. От уяви на мить, якщо на де­який час не стане інтернету, модних мобільних телефонів. До кого тоді діти будуть звертатися по допомогу? Звичайно, прийдуть до нас у бібліо­теку. Просто зараз такий час, що ми відпочиваємо.

— Ой, як ти мудро розмірковуєш!

2, 3� Упорядкували по прізвищу автора:

Автор

Назва книги

1. І. Андрусяк

«Лякація»

2. Л. Воронина

«Хлюсь та інші»

3. С. Дерманський

«Маляка — принцеса Драконії»

4. А. Качан

«За нашим садом грає море»

5. І. Малкович

«Різдвяна рукавичка»

6. Мензатюк

«Київ­ські казки»

7. М. Савка

«Казка про Старого Лева»

Вправа 8 Записали шість «бібліотечних» слів за абеткою:

абонемент, бібліотека, бібліотекар, картотека, фонд, формуляр, читач.

2� Слова, у яких однакова кількість голо­сних і приголосних звуків:

вечора, тихо, полиці, де, лежало, багато, ти, мене, нецікавою, хотілося, дарувати, уважно, інша, не, одна, до, мене, читачі, чекаю, вони, от, на, кого, тоді, діти, по, допомогу, ми, ой, шепотіли, собою, одна, одну.

вечора [в е ч о р а], тихо [т и х о], полиці [п о л и ц' і], де [д е], лежало [л е ж а л о], багато [б а г а т о], ти [т и], мене [м е н е], нецікавою [н е ц' і к а в о й у], хотілося [х о т' і л о с' а], дарувати [д а р у в а т и], уважно [у в а ж н о], інша [і н ш а], не [н е], одна [о д н а], до [д о], мене [м е н е], читачі [ч и т а ч´ і], чекаю [ч е к а й у], вони [в о н и], от [о т], на [н а], кого [к о г о], тоді [т о д' і], діти [д' і т и], по [п о], допомогу [д о п о м о г у], ми [м и], ой [о й], шепотіли [ш е п о т' і л и], собою [с о б о й у], одну [о д н у].

3� Записали текст

Сьогодні ми були в бібліотеці. Тут багато цікавих книжок . Я хо­чу прочитати про динозаврів . Артем у читальному залі розглядає журнал «Пізнайко» А Наталка вибрала книгу «Казки народів світу».

 

Вправа 9

Загадка

Відгадка

Звукова модель

Ми зайшли у гарний дім.

Книжечки живуть у нім.

Хочеш книгу прочитати —

можеш тут її узяти.

Бібліотека

Книжечки  [— — ● | — ● | — — ●́]

[к н и ж е ч к и]

 

Поля письменник-агроном

засіяв буквами-зерном.

Отож, читачу, поспішай

зібрати мудрий урожай!

Книга 

Урожай [● | — ● | — ●́ =] 

[у р о ж а й]

Вправа 10, 11  Науково-художнє оповідання «Мандрівка в країну словників».

1� Зі статті «Мандрівка в країну словників» дізналася про словники та їх призначення. Словники називають книгами-всезнайками, бо в них є багато корисної інформації. Багато різних словників дають відповіді на багато різних запитань.

2� Наукову інформацію, крім словників, можна знайти в енциклопедіях, довідниках, наукових працях, науково-популярних оповіданнях. Стилі мовлення...

 

Вправа 12 Словники

Діалог між однокласницями про словники…

2� Склали свій «Літературний словничок»: антитеза, епітет, гіпербола, жанр, звуконаслідування, звукопис, ідея, мета, метафора, персонаж, порівняння, рима, тема…

 

Вправа 13

1. Словник допомагає грамотно писати.

2. Якщо на пар­ті лежатиме словник, то я напишу диктант без помилок.

3. Енциклопедії допомагають відкривати для себе нове.

4. Я вмію користуватися словником.

2� Якщо я сумніваюся, як правильно написати слово, можу скористатися орфографічним  словником. Якщо мені потріб­но записати слово англійською мовою, я скористаюся українсько-англійським словником. Якщо я не розумію значення слова, можу ско­ристатися тлумачним словником. Якщо я хочу дізнатися, коли до­речно вживати приказку чи сталий вислів, можу скори­статися фразеологічним словником.

 

Вправа 14, 15 Склали список шкільного приладдя в абетковій послідовності (за алфавітом): альбом, зошити, олівці, папір, пенал, ручка, фарби, фломас­тери.

2� Записали в абетковій послідовності: вересень, вулиця, герой, завдання, метро, предмет, рюкзак, театр.

3� Склали речення з двома словами.

Вересень кличе школярів до школи. Я живу на центральній вулиці села.

Герої захищають Батьківщину. Завдання було не із легких. Ми спустились у метро. Який твій улюблений навчальний предмет? Турист не забуває свій рюкзак. Сьогодні ми йдемо на виставу в театр ляльок.

Вправа 16 Вірш «Чого я вчуся?» Михайла Маморського…

Мій внесок у збереження рідної мови…

2� Щоб пішла між люди слава,

      щоб сказали: «От, дитинка!

      Пильна, мудра і ласкава

      ця маленька українка!»

Перевірка орфограм: дитинка́ (ненаголошений звук за словником), пильна (знак  м’якшення), маленька (суфікс прикметника –еньк), українка (загальну назву пишемо з малої букви).

 

Вправа 17, 18  Вірш «Про користь читання» Івана Андрусяка

Написали, хто дійові особи вірша… Пояснили, чому мишка не виросла… Головна думка…

3� Вірш допоможуть описати слова: цікавий, смішний, повчальний.

 

Вправа 19 Поставили кілька запитань за змістом вірша.

Що сьогодні зробила мишка?

Чим докоряє мишка-мама?

Коли буде користь від книжок?

3� Склали прислів’я

Одна книга тисячі людей навчає.

Книга корисна, коли її читають.

Книга – твій друг, без неї, як без рук.

Книгу почитав – на крилах політав.

Не на користь, книжки читати, якщо лише вершки хапати.

 

Вправа 20 Поставили наголос у словах

Кни́га кори́сна, коли́ її́ чита́ють.

Кни́гу почита́в – на крила́х політа́в.

2� Підкреслили двоскладові слова.

Це, дитинко, знають всі

миші й навіть люди:

не читаєш, а їси

користі не буде.

Це, ди-тин-ко, зна-ють всі

ми-ші й на-віть лю-ди:

не чи-та-єш, а ї-си —

ко-ри-сті не бу-де.

3� 1. Скільки книжок з'їла сіра мишка? Мишка з’їла чотири книжки.

      2. Чому мишка не буде рости? Мишка їсть книжки, що не приносить їй користі. 

 

Вправа 21

2� Склали рецепт «Що робити, коли в книзі зім'ялися сто­рінки»….

 

Вправа 22

Загадка

Відгадка

«Хто вона, ота красуня в золотім намисті, що без пензля і без барвів скрізь малює листя? На деревах листя те так блищить, мов золоте»

осінь

2� Осінь: чарівниця, художниця, господиня, трудів­ниця.

 

Вправа 23 

Слова в абетковій послідовності: господиня, трудівниця, художниця, чарівниця.

2� Склали два речення про осінь.

Осінь-господиня дарує людям щедрий врожай. Осінь-трудівниця готує природу до зими. Художниця осінь багрянить листя на деревах. До лісу завітала чарівниця осінь.

 

Вправа 24, 25, 26  Українська народна казка «Осінь».

Написали, хто дійові особи казки… Що непокоїло царя…   Чи допомогли цареві дідові поради…  Чому дід відмовився узяти скриньку із золотом… Що приніс цар на Козину гору…

 

Вправа 27 

1� Підкреслили слова, які мають певну звукову будову.

Де пройде цар, там і горить все золотом: і листя, і травичка, і поля, і сади.

сади [— ● | — ●́]  [с а д и] Читаємо звукову схему: у слові 2 склади, другий склад наголошений, 2 голосних звуки, 2 твердих приголосних звуки.

поля [— ● | = ●́]  [п о л' а]  Читаємо звукову схему: у слові 2 склади, другий склад наголошений, 2 голосних звуки, 2 приголосних звуки – твердий і м’який.

листя [— ●́ | — = ●]  [л и с т' а]  Читаємо звукову схему: у слові 2 склади, перший склад наголошений, 2 голосних звуки, 3 приголосних звуки – два твердих і м’який.

2� П'ять трискла­дових слів, поділивши їх на склади для переносу: при-снив-ся, кож-ної, ба-га-то, лі-ка-рів, зна-ха-рів, хо-ті-ли, до-по-міг, гус-то-му, Ко-зи-ній, хо-ди-ли, ле-ген-ди.

Поділили на склади. Жив ко-лись о-дин цар. І при-снив-ся йо-му ду-же стра-ш­ний сон. Не-по-ко-їв ца-ря цей сон ко-жно-ї но-чі. Не міг він ні ї-сти, ні пи-ти, ні спа-ти. Ба-га-то лі-ка-рів, зна-ха-рів хо-ті-­ли вря-ту-ва-ти ца-ря, та ні-хто не до-по-міг йо-му. А в гу-сто-му лі-сі, на Ко-зи-ній го-рі, жив ста-рий дід. Хо-ди-ли про ньо-го ле-ген-ди, що ду-же до-по-ма-гав він лю-дям.

Поділили для переносу різними способами: при-снився, прис-нився, присни-вся, приснив-ся; ко-жної, кож-ної; ба-гато, бага-то; лі-карів, ліка-рів; зна-харів, знаха-рів; хо-тіли, хоті-ли; до-поміг, допо-міг; гу-стому, гус-тому; густо-му; Ко-зиній, Кози-ній; хо-дили, ходи-ли; ле-генди, леге-нди, леген-ди.

3� Назви осінніх місяців поділили на склади для переносу: ве-ре-сень, жов-тень, лис-то-пад.

Поділили на склади: ве-ре-сень, жов-тень, ли-сто-пад.

Поділили для переносу різними способами: ве-ресень, вере-сень; жо-втень, жов-тень; ли-стопад, лис-топад, листо-пад. 

 

Вправа 28 Вірш «Осінні клени» Грицька Бойка

1� Написали, який настрій після читання вірша… Головна думка…

2� Ось листячко упало…

      Нагнувсь я до листка:

      він жовтий і трипалий

      мов лапка гусака.

Слова поділили для переносу різними способами:

ли-стячко, лис-тячко, листя-чко, листяч-ко;

жо-втий, жов-тий;

ла-пка, лап-ка.

Поділили на склади: ли-стя-чко, жов-тий, ла-пка.

 

Вправа 29, 30 Вірш «Осінь, осінь…» Іванни Блажкевич.

Написали, який вірш за настроєм… У якому темпі потрібно читати… Головна думка…

 

Вправа 31  Дібрали прикметники до іменників.

Осінь (яка?) — золота

Листочки (які?) — зелені

Сонце (яке?) — жовте

Хмари (які?) — сині

Дерева (які?) — високі

Трава (яка?) — буйна

Небо (яке?) — безхмарне

Дощ (який?) — сильний

Вправа 32 

1� Назви «осінніх кольо­рів»: жовтий, золотий, червоний, кораловий, багряний, сірий.

2� Заголовок: «Бабине літо».

   Настала осінь.

   Пожовкло листя на берізках. А на кленах почервоніло. Коралове намисто одягла шипшина. На кущах калини з'явилися червоні ягідки.

   У повітрі пролітають срібні нитки бабиного літа.

 

Вправа 33 

Сонечко, гриби, жовте листя, бурулька, ягоди, яблука, дощ, туман, райдуга, перелітні птахи, сніг, позолота, врожай, проліски.

Виписали «осінні» слова і словосполучення, поділяючи їх для переносу:

гри-би, жов-те лис-тя, яб-лу-ка, дощ, ту-ман, пе-ре-літ-ні пта-хи, по-зо-ло-та, вро-жай.

Поділили на склади: гри-би, жов-те, ли-стя, я-блу-ка, дощ, ту-ман, пе-ре-лі-тні пта-хи, по-зо-ло-та, вро-жай.

Поділили для переносу різними способами: гри-би; жо-вте, жов-те; ли-стя, лис-тя; яб-лука, яблу-ка; дощ; ту-ман; пе-релітні, пере-літні, перелі-тні, переліт-ні; пта-хи; по-золота, позо-лота, позоло-та; вро-жай.

Інші завдання дивись тут...