Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Большакова І., Хворостяний І."

Сторінка 54

Вправа 3 Подовжений м’який приголосний звук

Немовні звуки

Мовні звуки

Шипіння, кашляння, дзижчання, дзеленчання, цвірінчання, сопіння

Говоріння, балакання, шепотіння, мовлення

[ш и п´ і н': а], [к а ш л' а н': а], [дз и ж ч а н': а], [дз е л е н ч а н': а], [ц в´ і р' і н ч а н': а], [с о п´ і н': а]

[г о в о р' і н': а], [б а л а к а н': а], [ш е п о т' і н': а], [м о в л е н': а]

1� До іменників записали дієслова: шипіння — шипіти, кашляння — кашляти, дзижчання — дзижчати, говоріння — говорити, дзеленчання — дзеленчати, цвірінчання — цвірінькати, балакання — балакати, шепотіння — шепотіти, мовлення — мовити, сопіння — сопіти.

 

Вправа 4  Утворили пари споріднених слів, позначили корінь:

прати — прання, варити — варення, смажити — смаження, мити — миття, взувати — взуття, солити — соління, чистити — чищення.

[п р а н': а], [в а р е н': а], [с м а ж е н': а], [в з у т': а], [с о л' і н': а], [ч и ш ч е н': а]

1� Написали про роботу по господарству, яку ти вико­нуєш удома…

Я відповідаю за прибирання свого столу, миття своєї тарілки, підливання квітів. Можу поскладати взуття. Уранці не забуваю про застеляння ліжка. Свої брудні речі кладу в кошик до інших речей для прання.

 

Вправа 1 

Пишемо апостроф: солов’ї, в’ють, б’ють, п’ють, рум’яний, бур’ян, м’який, м’ясний, п’ять, дев’ять.

Солов’ї (після губного приголосного звуку [в] перед буквою ї), в’ють (після губного приголосного [в] перед буквою ю), б’ють (після губного приголосного [б] перед буквою ю), п’ють (після губного приголосного [п] перед буквою ю), рум’яний (після губного приголосного [м] перед буквою я), бур’ян (після приголосного [р] вчувається звук [й], бо роздільна вимова), м’який (після губного приголосного [м] перед буквою я), м’ясний (після губного приголосного [м] перед буквою я), п’ять (після губного приголосного [п] перед буквою я), дев’ять (після губного приголосного [в] перед буквою я).

Не пишемо апостроф: соловей, гілля, шиють, духмяний, морквяний, буряк, зарядка, коріння.

Соловей (нема букв я, ю, є), гілля (подовжений м’який приголосний звук), шиють (перед буквою ю голосний звук), духмяний (після двох приголосних звуків кореня), морквяний (після двох приголосних звуків кореня), буряк (після приголосного звуку [р] злита вимова), зарядка (після приголосного звуку [р] злита вимова), коріння (подовжений приголосний звук).

Звуко-буквений аналіз слова:

солов’ї – 7 звуків [с о л о в й і], 6 букв, буква ї завжди позначає два звуки;

в’ють – 4 звуки [в й у т'], 4 букви, після апострофа буква ю позначає два звуки, знак м’якшення не позначає звуку;

б’ють – 4 звуки [б й у т'], 4 букви, після апострофа буква ю позначає два звуки, знак м’якшення не позначає звуку;

п’ють – 4 звуки [п й у т'], 4 букви, після апострофа буква ю позначає два звуки, знак м’якшення не позначає звуку;

рум’яний – 8 звуків [р у м й а н и й], 7 букв, після апострофа буква я позначає два звуки;

бур’ян – 6 звуків [б у р й а н], 5 букв, після апострофа буква я позначає два звуки;

м’який – 6 звуків [м й а к и й], 5 букв, після апострофа буква я позначає два звуки;

м’ясний – 7 звуків [м й а с н и й], 6 букв, після апострофа буква я позначає два звуки;

п’ять – 4 звуки [п й а т'], 4 букви, після апострофа буква я позначає два звуки, знак м’якшення не позначає звуку;

дев’ять – 6 звуків [д е в й а т'], 6 букв, після апострофа буква я позначає два звуки, знак м’якшення не позначає звуку.

  

Вправа 2 Науково-художнє оповідання «Міфічні істоти оселі. Моховик»

Головна думка «Міфічні істоти лісу (моховик)»…

1� Ключові слова в кожному абзаці: царство під пеньком, раптово з’являвся, чарівна ковінька.

 

Сторінка 55

2� Пригадали як у казці «Про Оха-чародія» Леся Українка описує моховика…

3� Діаграма Венна порівняння опису моховика в казці і тексті:

Казка

Спільне

Текст

Сам той Ох на корх заввишки,

а на сажень борода.

 

Однаково називаються.

Появляються раптово, коли почують слово «Ох!».

Царство знаходиться під пеньком.

Має родину і слуг.

Усе забарвлене зеленим.

«І хатина, і дру­жина, і діти, і слуги, і страви моховика були зеленими»

«В Оха була чарівна ковінька — палиця із загнутим кінцем».

 

4� До речення з однорідними членами накреслили схему речень.

Моховик, дух лісу, не жив у дерев'яних дуплах, не сидів у торф'яних болотах.

О, О

(Хто?) моховик (що робив?) не жив, не сидів. Однорідні присудки (не жив, не робив) перелічуються, між ними пишемо кому.

І хатина, і дру­жина, і діти, і слуги, і страви моховика були зеленими.

і О, і О, і О, і О

(Що?) хатина, страви (що робили?) були. (Хто?) дру­жина, діти, слуги (що робили?) були.

Однорідні підмети (хатина, страви), (дружина, діти, слуги) перелічуються, після сполучника, який повторюється, пишемо кому.

5� Записали слова з тексту в таблицю відповідно до орфограм

Апостроф

Ненаголошений е/и

М’який подовжений приголосний

Не з дієсловом

дерев’яних, торф’яних, м’яким, з’являвся

дерев’яних, сидів, зеленими

бажання

не жив, не сидів.

дерев’яних (після губного приголосного перед я),  торф’яних (після губного приголосного перед я), м’яким (після губного приголосного перед я),  з’являвся (після префікса на приголосний перед я)

дерев’я́них (бо де́рево, дере́в), сиді́в (бо си́дячи), зеле́ними (бо зе́лень)

[б а ж а н': а]

Пишемо окремо

6� Завдання на вибір

1) У словах за абеткою позначили префікси: беззубий, без'язикий, з'єднати, з'їсти, з'їхати, з'ясувати,  зробити, об'єднати, роз'єднання, роз'їхатися, роз'яснення.

Префікси визначаємо підбором спільнокореневих слів: роз'яснення (бо пояснення), роз'єднання (бо єдність), без'язикий (бо язик), беззубий (бо зуб), зробити (бо робити),  об'єднати (бо єднати), з'їсти (бо їсти), з'їхати (бо їхати), з'ясувати (ясність), з'єднати (бо єднати), роз'їхатися (бо їхати).

Пояснення орфограм:

1) після префікса, що закінчується приголосним звуком, перед буквами я, ю, є, ї пишемо апостроф: роз'яснення, роз'єднання, без'язикий, об'єднати, з'їсти, з'їхати, з'ясувати, з'єднати, роз'їхатися;

2) префікс роз-, без-  пишемо з буквою з: роз'яснення, роз'єднання, без'язикий, беззубий, роз'їхатися;

3) написання префікса з-: зробити.  

2) У словах за абеткою підкреслили орфограми:

б'є, в'є, інтерв'ю, комп'ютер, м'який, м'ясо, м'ята, м'яч, пір'їна, п'ятниця, рум'яний, слов'яни, солов'їний, хом'як, черв'як.

Орфограми у словах: б'є (апостроф після губного приголосного), в'є (апостроф після губного приголосного), інтерв'ю́ (апостроф після губного приголосного, ненаголошений [е] за словником), комп'ютер (апостроф в іншомовному слові), м'який (апостроф після губного приголосного), м'ясо (апостроф після губного приголосного), м'ята (апостроф після губного приголосного), м'яч (апостроф після губного приголосного), пір'їна (апостроф після [р], коли у роздільній вимові вчувається [й]), п'ятниця (апостроф після губного приголосного), рум'яний (апостроф після губного приголосного), слов'яни (апостроф після губного приголосного), солов'їний (апостроф після губного приголосного), хом'як (апостроф після губного приголосного), черв'як (апостроф пишемо після губного приголосного, бо з двох приголосних звуків [р] не враховуємо).

7� Записали словосполучення іменників із прикметниками:

бриль із соломи — солом’яний бриль, ковінька з дерева — дерев’яна ковінька, п'єдестал із каменя — кам’яний п’єдестал, суп із кропиви — кропив’яний суп, пиріг із моркви — морквяний суп, чай із м'яти — м’ятний чай, юшка з риби — риб’яча юшка.

Солом’яний (апостроф після губного приголосного), ковінька (знак м’якшення), дерев’яна (апостроф після губного приголосного), п'єдестал (апостроф після губного приголосного), ка́меня (ненаголошений голосний звук за словником), кам’яний (апостроф після губного приголосного), суп (бо супом), кропив’яний (апостроф після губного приголосного), пирі́г (ненаголошений голосний звук за словником, сумнівний дзвінкий звук, бо пирога ), морквяний (апостроф не пишемо після двох приголосних в корені), м'яти (апостроф після губного приголосного), м’ятний (апостроф після губного приголосного), риб’яча (апостроф після губного приголосного).

8� Придумали історію про моховика, який потрапив у сучасне місто…

9� Диктант із слів написання апострофу: п’явка, буряк, свято, п’ятниця, м’який, в’юн, б’є, сап’ян, під’їзд, переїзд.

П’явка (апостроф після губного приголосного), буряк (апостроф не пишемо, коли після приголосного [р] злита вимова), свято (не пишемо апостроф перед двома приголосними звуками в корені), м’який (апостроф після губного приголосного), в’юн (апостроф після губного приголосного), б’є (апостроф після губного приголосного), сап’ян (апостроф після губного приголосного), під’їзд (апостроф після префікса, який закінчується приголосним звуком), переїзд (не пишемо апостроф після префікса, який закінчується голосним звуком).

 

Сторінка 56

Вправа 1

Дії

не прибирати вдома

смітити в лісі

щодня пити солодку газовану воду

Наслідки

накопичується сміття, появляються захворювання

накопичується сміття, ніде відпочити, гинуть рослини і тварини

виникають захворювання

Вправа 2

Написали текст, описуючи наслідки, коли грати у футбол під вікнами будинку…

 

Що я знаю/умію?

Вправа 1 Визначили орфограми

Ненаголошені е/и

М'який подовже­ний приголосний

Апостроф

написання, читання, дерев'яний, велосипед, верблюд, лисиця

написання, читання, завдання

дерев'яний, солом'яний, риб'ячий,  рум'яний

написа́ння (бо пи́сар), чита́ння (бо чи́танка),  дерев'я́ний (дере́в, де́рево), велосипе́д (за словником), верблю́д (за словником) лиси́ця (бо лис)

[н а п и с а н': а], [ч и т а н': а], [з а в д а н': а]

дерев'яний (апостроф після губного приголосного), солом'яний (апостроф після губного приголосного), риб'ячий (апостроф після губного приголосного),  рум'яний (апостроф після губного приголосного)

Вправа 2  За абеткою слова з апострофом:

бур’ян, в’ють, в’яз, в’язкий, кам’яний, м’ята, м’ятний, п’ята, сім’я.

Буряк (апостроф не пишемо, коли після звуку [р] злита вимова), бур’ян (апостроф, бо після звуку [р] вчувається звук [й]), свято (апостроф не пишемо після двох приголосних звуків в корені), в’язкий (апостроф після губного приголосного), кам’яний (апостроф після губного приголосного), сім’я (апостроф після губного приголосного), м’ятний (апостроф після губного приголосного), м’ята (апостроф після губного приголосного), в’яз (апостроф після губного приголосного), рюкзак (апостроф не пишемо, коли після звуку [р] злита вимова), в’ють (апостроф після губного приголосного), п’ята (апостроф після губного приголосного).

1� Звуко-буквений аналіз слів:

кам’яний – 8 звуків [к а м й а н и й], 7 букв, після апострофа буква я позначає два звуки;

м’ята – 5 звуків [м й а т а], 4 букви, після апострофа буква я позначає два звуки;

рюкзак – 6 звуків [р' у к з а к], 6 букв.

 

Вправа 3

Радісні відчуття, цікаве читання, складне завдання, правильне розв’язання.

Відчувати — відчуття, читати — читання, задати — завдання, розв’язувати — розв’язання.

 

Сторінка 57 – 58  

Вправа 1  Оповідання «Бріф, бруф, браф» за Джані Родарі.

Тема і головна думка оповідання…

1� Слів «бріф», «бруф», «браф» немає в тлумачному слов­нику тому, коли вони не мають лексичного значення, правильно казати, буквосполучення, а не слова.

2� Хлопчики вирішили придумати таємну мову, щоб їх ніхто не розумів, також їм було весело, коли вигадувати щось нове, фантазувати.

3� Синьйора не зрозуміла хлопчиків, бо вона не була веселою і привітною, не хотіла мріяти і  фантазувати, дивилася на світ з песимізмом. Старий синьйор був упевнений, що він правильно зрозумів хлопчиків, бо був добрим, радісним і привітним, також захотів пофантазувати, як у дитинстві.

4� Виписали з тексту частини мови:

Іменники

Прикметники

Дієслова

Хлопчики, дворі, мову, балконі, поверху, синьйор, газету, вікна, синьйора, хлоп’ята, день, світі, світ.   

Таємну, старий, нерозумні, гарний, кращий, стара.

Гралися, зрозумів, мовив, відповів, зареготали, сидів, читав, виглядала, сказала, зрозуміли, говорять, сказав, буде, заговорили, зрозуміли, вигукнула, жити, допитувалася. 

Вправа 2

Придумали п’ять слів: керцука – цукерка. Тілс – стіл. Жалела – лежала. Чнамса – смачна. Ан – на.

Склали речення з вигаданих буквосполучень.

Ан тілс жалела чнамса керцука.

Дискусія. Чи можна просто так вигадувати слова?

  На мою думку, не можна спілкуватися, уживаючи «свої» слова.

  Слова мають лексичне значення. Їх знає багато людей. Тому матимеш широке коло спілкування. Буквосполучення не мають лексичного значення. Їх не розумітимуть люди. Не буде повноцінного спілкування.

   Отже, краще вивчати уже наявні слова, а не видумувати «свої».

Вправа 3

Дні тижня: понеділок, середа, п'ятниця, неділя, четвер.

Місяці: вересень, листо­пад, березень, червень, липень.

Частини мови: іменник, прикметник, дієслово, числівник, прийменник.

• Назви професій є однозначними словами: лікар, програміст, швець, продавець, маляр, муляр, водій, перекладач, менеджер, кондитер, кухар, перукар.

 

Сторінка 59

Завдання 4 

Нявчик підняв вушко (частина тіла) та прислухався. Аліса взяла чашку за вушко (частина чашки) й поставила на блюдце. На вулиці Данило опустив вушко (частина шапки) шапки.

Діти радісно сміялися (раділи). Дід сміявся (насміхався) з без­глуздих слів. У небі сміялося (світило) сонечко.

• Виділені слова є багатозначними, оскільки мають не одне значення.

• Підкресли слова в переносному значенні.

Нявчик підняв вушко та прислухався. Аліса взяла чашку за вушко й поставила на блюдце. На вулиці Данило опустив вушко шапки.

Діти радісно сміялися. Дід сміявся з без­глуздих слів. У небі сміялося сонечко.

Редагую.

Із носика чайника виходила пара.

 

Вправа 1

В Анни довга коса. (Зачіска)

У діда Богдана гостра коса. (Знаряддя праці)

Ігор назвав фото «Морська коса». (Природний об’єкт)

Омоніми — слова, які вимовляють і пишуть однаково, але які мають різне значення.

 

Сторінка 60

Вправа 2

БАЙКА — Невеликий літературний твір повчального змісту з персонажами-тваринами, які зображують людей . М'яка бавовняна тканина.

ВЕСНЯНКА — Весняна обрядова пісня. Дрібні жовтувато-коричневі плямки на обличчі людини, які стають помітними на­весні

ЛИПУЧКА —  Липкий папір. Трав'яниста рослина, яка чіпляється до одягу чи шерсті тварин.

СОЛЯНКА — Посудина, у якій зберігають сіль . Густа м'ясна чи рибна юшка.

 

Вправа 3

Відрізняються вимовою

Відрізняються написанням

Збігаються в од­ній формі слова

дорога каблучка — широка дорога,

дверний за­мок — царський замок

 

Читати роман — хлопчик Роман,

професія гончар — учень Гончар

малювати плакати — тихо плака­ти,

три моркву — три морквини,

ніс кошик — кирпатий ніс,

журавлиний клич — клич бабусю,

яблуневі сади — сади дерево

Змінили слова, щоб слова перестали бути омонімами:

три моркву — терти моркву;

тихо плакати — тихо плакав,

ніс кошик — нести кошик,

клич бабусю — кликав бабусю,

сади дерево — садити дерево.

 

Сторінка 61

Вправа 4

У склянці чаю трохи м'яти,

Ми її не будем м'яти.

Цуценя побачить ґав

Галасує: «Гав-гав-гав!»

Вправа 1 Власні та запозичені слова

Слово барвінок прийшло з польської мови.

 

Сторінка 62

Вправа 2

Алфавіт — абетка,  

вподобайка — лайк,

чемодан — валіза,

повідомлення — меседж,

апло­дисменти — оплески,

світлина — фотографія,

відвідини — візит,

рюкзак — наплічник,

неправда — фейк.

 

Вправа 3

Французька

Італійська

Іспанська

Жест, журнал, реклама

Аварія, помідор, ракета

Єнот, карамель, ананас

1� Склали словосполучення з трьома словами.

Мама любить читати журнал. Ракета стартує завтра. Ананас був дуже смачним.

 

Вправа 4

Слово «фейк» походить від англійського слова, що означає «підробка, фальшивка»

Правда. Чумаки возили сіль на возах, запряжених волами.

Правда. Професія чумака була небезпечною .

Правда. Галактику, де знаходиться наша планета Земля, на­звали Чумацький Шлях

Фейк. На сьогодні чумак — одна з популярних професій серед молоді.

 

Сторінка 63

Вправа 5 Легенда «Як чумаки винайшли скло»

Для виготовлення скла спочатку компоненти плавлять при температурі від 300 градусів, а потім утворений сплав швидко охолоджують. Щоб зменшити температуру плавлення, до піску додають інші компоненти.

Тема і головна думка легенди «Як чумаки винайшли скло»…

1� Склали три запитання до тексту з відповідями.

Хто за легендою винайшов скло? За легендою скло винайшли чумаки.

Як чумаки винайшли скло? Випадково розпалили вогнище на піску біля селітри.

Як назвали те, що утворилося зранку? Те, що утворилося зранку, назвали склом.

Що слово скло означає грецькою мовою? Слово скло грецькою означає твердий.

 

Сторінка 64

Вправа 6

З'єднали назви професій з лексичним значенням за абетковою послідовністю.

Блогер / блогерка — автор блогу / авторка блогу.

Копірайтер / копірайтерка — фахівець / фахівчиня —  з написання текстів реклами.

Логіст / логістка — людина, яка організо­вує доставку товару та його складування.

Оператор / операторка дронів — той / та, хто керує дронами.

Тайм-менеджер / тайм-менеджерка — той / та, хто допомагає роз­поділяти час.

1� Нові назви професій з'являються тому, що виникають нові види діяльності людини.

 

Вправа 7 Утворили пари слів, обвели застарілі слова.

Скіпка — тріска, хура — віз, світильник — свічник, діжка — кадіб, козуб — кошик, костур — па­лиця, гаплик — ґудзик, дзиґлик — стільчик.

1� Є слова, які ми вже не вживаємо в спілкуванні, проте використовуємо у мистецтві,  наукових статтях, щоб краще відображати епоху, коли вживалися такі слова.

 

Вправа 8 

Любомир завантажив зображення.  

Вероніка шукає в ін­тернаті.  

Лариса заборонила доступ обліковому запису гравця.  

Максим роз­містив допис у своєму щоденнику.  

Софія надіслала повідомлення.  

Ігор змінив прізвисько в чаті.   

Тетяна зробила знімок екрану.  

Данило видалив непотрібну інформацію.

Знімок екрана — скриншот, розмістити — завантажив, непотрібна інфор­мація — спам, гравець — геймер, повідомлення — меседж, щоденник в Інтернеті — блог, зображення — аватарка, шукати інформацію — ґуґлити, обліковий запис — акаунт, забо­ронити доступ — забанити, прізвисько в чаті — нік, допис — пост.

 

Вправа 9

Створили сценарій мультфільму «Пригоди Лади й Дани в часи інтернету»...

Інші завдання дивись тут... 

  • Світлана
    Шкода, що допомога з домашніми завданнями закінчується на
    сторінці 64 ------------ Продовжили публікацію.
    4 жовтня 2023 20:08